Den styrkede pædagogiske læreplan

- et kort resume

Hvad er den styrkede pædagogiske læreplan?

“Den styrkede pædagogiske læreplan” er en del af den danske lovgivning. Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Med den er der kommet et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle dagtilbud, og de seks læreplanstemaer fra 2004 er blevet opdateret og udfoldet.

Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver, hvordan læringen i daginstitutioner skal tilrettelægges, så den understøtter børnenes læring og udvikling på en helhedsorienteret og tværfaglig måde. Den bygger på tre grundlæggende principper: en inkluderende tilgang til alle børn, en helhedsorienteret tilgang til læring og en fælles forståelse af den naturhistoriske verden der omgiver børnene.

Læreplanen indeholder en række mål og trinmål, der angiver, hvad børnene skal lære. Desuden indeholder den også en række kompetenceområder, der skal understøtte børnenes læring og udvikling i bred forstand, herunder sociale og personlige kompetencer.

Formålet med den styrkede pædagogiske læreplan er at skabe en sammenhængende og meningsfuld læring, der tager højde for børnenes forskelligheder og behov, og som sikrer, at de alle opnår de nødvendige kompetencer og kundskaber til at kunne klare sig i fremtidens samfund.

Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark ud fra en pædagogisk læreplan arbejdet med læring og udvikling. En vigtig del i udarbejdelsen af læreplanen er opsætningen af mål for børnenes læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer. Den styrkede læreplan bygger oven på den tidligere ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. Kommuner og dagtilbud fik to år til at implementere de nye krav, der således skulle være helt på plads i juni 2020.

I den styrkede pædagogiske læreplan kan man læse om lovbestemmelser og lovens forarbejde, samt de bemærkninger der knytter sig til dagtilbudsloven og uddyber dagtilbudsloven bestemmelser om den pædagogiske læreplan. Derudover finder man bekendtgørelsen om de pædagogiske mål og indholdet af de seks læreplanstemaer. Et særskilt kapitel i publikationen omhandler lederens ansvar.

Den Styrkede Pædagogiske læreplan

Baggrund – hvordan startede det hele

Danmark er et land med lange og stolte traditioner på dagtilbudsområdet, og i dag benyttes dagtilbuddene da også næsten af alle børn.

Det tidligste eksempel er fra 1605, hvor Kong Christian den 4 lod opføre den første offentlige børneinstitution. Set med nutidens øje var der mest tale om et tugthus, hvor gadebørn blev anbragt og blev sat til at udføre tekstilarbejde for kronen. Først i 1828 oprettede prinsesse Caroline Amalie det første danske Børneasyl. Det blev drevet for private midler og modtog børn i alderen 2-7 år, hvor forældrene ikke havde det fornødne opsyn med deres børn.

I løbet af 1870’erne dukkede de første institutioner op, hvor man arbejdede med børnene ud fra pædagogiske teorier. Disse institutioner blev udelukkende benyttet af børn fra det bedre borgerskab. Først i 1919 kom de daværende dagtilbud på finansloven, og den første lovgivning på området vedtaget. Siden da er antallet af institutioner og andelen af børn i institutioner vokset støt. Udviklingen har dog hele tiden været præget af de skiftende politiske vinde og pædagogiske teorier.

I dag reguleres området af dagtilbudsloven, og den har siden 2004 krævet, at alle dagtilbud i Danmark udarbejder læreplaner. De nyeste krav til daginstitutionernes læreplaner er beskrevet i ”Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold” fra 2018.

Vi er her for at hjælpe

Vi udbyder kurser, foredrag og workshops for alle, der arbejder med daginstitutionsbørn, så du kan blive inspireret til bedre oplevelser og læring i læreplanstemaet "Natur, udeliv og science"

Den styrkede pædagogiske læreplan skal bygge bro

Den styrkede pædagogiske læreplan har også betydning for skoleområdet i Danmark, da den sikrer en sammenhæng mellem daginstitutioner og skoler i forhold til læring og udvikling. Derved bliver overgangen fra daginstitution til skole bliver mere glidende for børnene.

I praksis betyder det, at daginstitutioner i Danmark skal arbejde med en pædagogisk læreplan, der tager udgangspunkt i samme principper og kompetenceområder som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan. Daginstitutionernes pædagogiske læreplan skal være tilpasset børnenes alder og udviklingsniveau og tage højde for deres forskelligheder og behov.

Læreplan lægger også op til et tættere samarbejde mellem daginstitutioner og forældre omkring børnenes læring og udvikling. Daginstitutionerne skal derfor inddrage forældrene i planlægningen og evalueringen af børnenes pædagogiske læreplan og sikre, at der er en løbende dialog omkring børnenes udvikling.

På denne måde skal den styrkede pædagogiske læreplan bidrage til en mere sammenhængende og kvalitetsfuld pædagogisk praksis, der understøtter børnenes læring og udvikling både i daginstitutionen og senere i skolen.

Vores tidligere kursister

Her er hvad vores glade kursister har at sige om os: